OBJEKTIVT – UAVHENGIG – TRÅDLØST

SERINUS i media

Smartere Remmen - Student-app gjør bygg smartere!Statsbygg

View Software AS har gjennom sin FDV satsing Lydia AS nå tegnet en strategisk samarbeidsavtale med Catenda (tidligere Sintef Byggforsk) og kjøpt seg opp i sensorikkselskapet Serinus Technology AS.

Les mer: Samler kompetanse og snur opp / ned på FDV.

Pål Berntsen, daglig lederView Software AS

Tjenester fra SERINUS

Objektive bygningsrevisjonstjenester
Inneklima, bruk og energiforbruk

 • Uavhengig kontroll av inneklimatilstand, bruksbelastning og energiforbruk i bygninger over tid

Dokumentasjon av energifleksibilitet

 • Bruk av tilgjengelige data som støtte for optimalisering av inneklima, arealutnyttelse og energiforbruk
 • Prognoser for bruksbelastning og energiforbruk
 • Smarte Nabolag og Smarte Byer

Inneklima-, areal- og energioptimalisering

 • Måling av inneklima og bruksbelastning opp mot dokumentert energiforbruk for optimalisering av alle faktorer
 • Dokumentert inneklimaytelse, arealutnyttelse og energiforbruk
 • Langsiktige serviceavtaler

Sentralisert bygningsforvaltning

 • Sentralisert sanntidsovervåkning av inneklima og tekniske installasjoner i bygninger
 • Varsling/alarm ved overskridelse av terskelverdier

Tjenestenivåkontroll mellom utleiere, eiere og leietaker

 • Helsesjekk av bygningens inneklimaytelse og energiforbruk
 • Kontroll og revisjon av etablerte tjenestenivåavtaler (Service Level Agreements/SLAs)

Hvem har nytte av SERINUS

Eiere og forvaltere av eiendom – ved overtakelse og under drift

 • Kontroller samsvaret mellom planlagt og faktisk ytelse i bygget, for eksempel som ledd i en tjenestenivåavtale (SLA)

Eiendomsmeglere og forvaltere av kontor- og næringsbygg

 • Differensiering av lokaler, salgspriser og leiepriser basert på dokumentert inneklimatilstand
 • Kartlegging av bruksbelastning for  effektiv arealutnyttelse og lavere energikostnader
 • Verdiøkning på lokaler som følge av redusert kostnad og dokumentert kvalitet

Leverandører av service-, forvaltnings- og vedlikeholdstjenester

 • Lavere kostnader, økt kontroll og økt tjenesteverdi gjennom sentral overvåkning av inneklimakvalitet, bruk av byggene, HVAC-systemer og andre tekniske installasjoner
 • Økt kontroll og forutsigbarhet gjennom kontinuerlig sanntidsanalyse av data
 • Proaktivt og målrettet vedlikehold gjennom prognoser og tidlige varsler

Eiere og brukere av formålsbygg

 • Forbedret inneklima for godt arbeidsmiljø og økt brukertilfredshet
 • Målrettet vedlikehold basert på avklarte behov og tidlige varsler
 • Lavere energikostnader knyttet til drift
 • Maksimer verdi av investeringer gjennom bedre kontroll og overvåkning av eksisterende infrastruktur, samt utsettelse av kostbare oppgraderinger av HVAC og andre anlegg

Utbyggere/entreprenører - planlegging og konstruksjon

Benytt erfaringsdata fra ytelsesmålinger koblet mot materialegenskaper og komponenter i eksisterende bygg. Integrasjon med bygningsinformasjonsmodeller (BIM) muliggjør bedre planlegging og bygging av nye bygg

Om SERINUS

SERINUS Technology har sitt utspring i et forsknings- og utviklingsprosjekt i samarbeid med Statsbygg, NCE Smart Energy Markets og Høyskolen i Østfold. Målet i prosjektet er å forbedre inneklimaet for elever og lærere, samt å optimalisere arealutnyttelsen samtidig som energiforbruket reduseres.
Inneklima

Ved bruk av batteridrevne, trådløse sensorer måler vi temperatur, CO2, luftfuktighet, lysstyrke, lydstyrke og bevegelse i bygg, rom for rom. Dataene presenteres live i et dashbord og kan også hentes frem i historisk perspektiv.

Energi

Økt kunnskap om faktiske forhold i rommet gir bedre grunnlag for styring av varme, ventilasjon og nedkjøling. Ved smartere styring kan man redusere energiforbruk og effekttopper, og få mer forutsigbare utgifter.

Målrettede tiltak

Hent ut rapporter, og avdekk behov for små eller større forbedringstiltak. Målrettede tiltak basert på avklarte behov gir løsninger som er både effektive og kostnadsbesparende.

60 % av byggene vi kommer til å bruke om 30 år er allerede bygget i dag-
90 % av alle kostnader i byggets levetid er knyttet til drift, bruk, endringer og rehabilitering-
40 % av verdens energiforbruk er knyttet til eksisterende bygningsmasse-
SERINUS Technology Icons7

Mengden COi luften måles i ppm. Nivåer over 1 000 ppm er av norsk folkehelseinstitutt å betrakte som en indikasjon på at luften ikke skiftes ut raskt nok i forhold til antall mennesker i rommet. For høyt CO2-nivå reduserer arbeidsevnen.

SERINUS Technology Icons2

Innetemperaturen er kanskje den faktoren som først gir oss en indikasjon på hvordan vi opplever inneklimaet. Subjektive oppfatninger varierer, men med en objektiv måling kan man holde temperaturen korrekt til en hver tid.

SERINUS Technology Icons6

Avklar hvilke støykilder som finnes i bygget, både fra omgivelsene og installerte anlegg. Dette burde ikke overstige 30 dB. Se også hvilke avviksmønstre enkelte rom har for å avgjøre hvor støyisolerende elementer bør vurderes.

Inneklima måling
SERINUS Technology Icons9

Ved å måle og registrere bevegelse i bygningen kan du enkelt få oversikt over bruksbelastningen på hvert enkelt rom. Dette gir grunnlag for å disponere rombruk etter inneklimascore og energiforbruk, for en mer energieffektiv løsning.

SERINUS Technology Icons18

Lysstyrken i rommet er avgjørende for innendørs trivsel. Utilstrekkelig belysning gjør det mer anstrengende å lese og arbeide, og mange opplever å bli trøtte dersom rommet er for mørkt. Behovet for arbeidslys øker med alderen.

SERINUS Technology Icons3

Høy luftfuktighet kan gi en tidlig indikasjon på mulige fuktproblemer som mugg eller råte. På den annen side kan for tørr luft være ubehagelig for brukerne av bygget. Ved å logge utviklingen og se endringsmønster kan man agere på problematisk fuktutvikling og opprettholde et behagelig inneklima.

Hva får du med SERINUS?

Et system som måler de objektive forholdene i rommet der brukerne befinner seg.
Et system helt uavhengig av byggets tekniske utforming, SD-anlegg og ventilasjonssystemer.
Et trådløst system med åpent API, så data enkelt kan eksporteres og brukes med andre systemer og løsninger.
Nåtidsverdier

Gir deg sanntidsmålinger fra alle rom til enhver tid, og dermed mulighet til å redusere energiforbruket uten at det påvirker inneklimakvaliteten. Juster for treghet både i bygget og i anleggene. Få varslinger ved avvik, eller der enkelte rom er på vei til å gå utenfor forhåndsdefinerte minimums- eller maksimumsverdier.

Historiske data

Erstatt subjektive oppfatninger med objektive målinger: Oppdag problemer, dokumenter behovet for tiltak og følg opp effekten av tiltakene umiddelbart. Se når hvert enkelt rom er i bruk og få oversikt over bruksbelastning og bruksmønster.

Tidsbesparende

Med sensorer oppe overalt, til enhver tid, har du alltid oversikt over inneklimaet og sparer mye tid på å innhente data.

Tilgang

Få tilgang til dataene, fra hvor som helst, via enkelt grensesnitt i web-leseren. Eller eksporter dataene til eksisterende systemer.

Dokumentasjon

Hent ut ferdigstilte rapporter for hele bygg, soner eller rom for rom. Se utvikling over tid, og mål effekt av tiltak.

Kom i gang!

Hele systemet leveres, klart for bruk, innen tre måneder fra bestilling. Ta kontakt for spesifiserte løsningsforslag!

Bedre klima inne og ute
Et godt klima

Vi jobber for at hverdagen skal bli best mulig i de byggene vi bruker hver dag. Et godt inneklima er avgjørende for trivselen i både skoler, barnehager, kontorer og omsorgsbygg – for å nevne noen. Ved å levere presise målinger av tilstanden i byggene, legger vi grunnlaget for at dere kan styre anleggene deres enda bedre enn i dag. Smart bygningsdrift for effektiv energiutnyttelse er et av de mange viktige skrittene mot å løse klimautfordringene vi står overfor sammen.

IoT

SERINUS Technology er et Internet of Things-selskap. Dette betyr at vi jobber med å koble forskjellige data fra sensorer til presentasjon via en enkel webportal eller implementert i eksisterende systemer.

Kontakt oss

Ring oss på +47 93 21 67 14, eller bruk vårt kontaktskjema:

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding